Opće napomene

Radovi u časopisu Zakonitost (u daljnjem tekstu: časopis) objavljuju se na hrvatskom jeziku. Ako Uredništvo procijeni da bi bilo svrhovito objaviti rad na izvornom jeziku na kojem je napisan ako taj jezik nije hrvatski, a na prijedlog autora, takav se rad također može objaviti.

Radovi za objavu u časopisu moraju biti načinjeni prema navedenim uputama i šalju se Uredništvu časopisa na adresu e-pošte: zakonitost@nn.hr. Nakon primitka rada Uredništvo i glavni i odgovorni urednik odlučuju zadovoljava li pristigli rad kriterije za objavu.

Kategorizacija radova koji se objavljuju u časopisu

 • Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper) – rad koji se odlikuje izvornošću zaključaka ili iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog  istraživanja.
 • Prethodno priopćenje (Preliminary communication) – rad koji sadržava prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, no bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti koji se zahtijevaju za znanstveni rad.
 • Izlaganje sa znanstvenog skupa (Conference paper) – može biti objavljeno samo kao cjelovit rad koji je prethodno referiran na znanstvenom skupu, i to ako u obliku cjelovitog članka nije objavljen u zborniku skupa.
 • Pregledni znanstveni rad (Review article) – rad koji sadržava temeljit i obuhvatan kritički pregled određene problematike, no bez veće izvornosti rezultata.
 • Stručni rad (Professional paper) – rad koji sadržava znanja i iskustva relevantna za određenu struku, ali nema obilježja znanstvenosti.
 • Sudska praksa – rad koji sadrži prikaz sudskih odluka.

 

Postupak recenziranja

Ako Uredništvo/izdavač zaključe da rukopis zadovoljava kriterije za objavu u časopisu, pokreće se postupak recenziranja. Uredništvo/izdavač samostalno odlučuju o objavi rada bez obzira na recenzije.

Recenzenti svoje recenzije dostavljaju Uredništvu na posebnom obrascu koje će im poslati Uredništvo pri slanju molbe za recenziranjem.

Rukopis recenziraju najmanje dva nepristrana recenzenta, pri čemu identitet autora rukopisa i recenzenata ostaje obostrano nepoznat. Recenzije se dostavljaju Uredništvu na adresu e-pošte: zakonitost@nn.hr.

Nakon ocjene recenzenata i članova Uredništva rukopis se vraća autoru s obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak rada, ako se utvrdi da je potrebno. Ispravljene i/ili dorađene rukopise autori su obvezni vratiti Uredništvu u roku od osam dana od primitka rukopisa sa navedenim zahtjevima.

Prava izdavača u vezi s radovima

Autori su suglasni da njihovi radovi budu postavljeni na web- stranicu časopisa ako ona postoji, te javno dostupni uz uvjete koje odredi izdavač.

Objavljeni radovi honoriraju se prema odluci Uredništva. Svakoj isplati honorara prethodi sklapanje ugovora između autora i Narodnih novina d.d.

Časopis/Narodne novine d.d. zadržavaju i sva ostala prava u odnosu na rad i objavu rada, osim ako nije drugačije dogovoreno s autorom.

Radovi koji se dostavljaju Uredništvu moraju biti lektorirani. Uredništvo može također odrediti lektore koji će lektorski korigirati tekst.

Tehničke osobine radova

U časopisu se objavljuju radovi prema navedenoj kategorizaciji koji ne prelaze opseg od 10 000 riječi, što uključuje cjelokupan opseg rada. Svaki rad mora sadržavati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku od 100 do 250 riječi i popis ključnih riječi.

Autori su suglasni da prijevod sažetka na engleski jezik ako ne bude dostavljen, izvrši Uredništvo.

Ostali radovi ne mogu prelaziti dužinu od 2500 riječi.

Ukoliko Ako Uredništvo procijeni da je rad posebno važan za razvoj pravne znanosti, teorije i prakse, ono može iznimno odobriti objavljivanje radova izvan navedenih kategorija i s dužinom koja prelazi navedeni broj riječi.

Smjernice za tehničko oblikovanje rada:

 • format: A4
 • margine: 2,5 cm
 • font: Times New Roman, 14 pt za naslov rada, 12 pt za tekst i naslove poglavlja
 • prored 1.5 za cijeli rukopis, osim za sažetak i ključne riječi
 • obostrano poravnanje
 • sve stranice je potrebno numerirati
 • riječi na stranom jeziku navode se u kurzivu (italic)
 • naslovi poglavlja i potpoglavlja se numeriraju (preporuka je da se naslovi poglavlja numeriraju brojevima 1, 2, 3…; naslovi druge razine 1.1., 1.2.,…; naslovi treće razine 1.1.1., 1.1.2., …itd.).

Sve slike, tablice ili grafički prikazi koji se nalaze u radu moraju biti jasno numerirani s istaknutom referencom ako ih nije izradio autor.

Ako se u radu nalaze slike, one moraju biti visoke kvalitete i mogu biti crno-bijele ili u boji. Preporuka je da se slike korištene u radu (.jpg, .tiff, .eps) pošalju i kao posebne datoteke.

Uredništvo pridržava pravo da rad redakcijski prilagodi propozicijama časopisa.

Svaki rukopis mora biti priložen zajedno s popratnim pismom, u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:

 • OIB autora,
 • adresu i e-adresu te telefon za kontakt,
 • informaciju je li autor obveznik PDV-a ili ne,
 • broj žiroračuna (IBAN),
 • informaciju o II. mirovinskom stupu autora.

Popratno pismo treba sadržavati i izjavu da rad nije prethodno objavljivan.

Prva stranica rada treba sadržavati:

 • naslov
 • titulu, ime i prezime autora, profesiju i naziv institucije/društva u kojoj je autor zaposlen
 • datum predaje rukopisa rada
 • broj riječi u radu
 • adresu e-pošte autora
 • predloženu kategorizaciju rada
 • sažetak i ključne riječi na izvornom jeziku rada
 • naslov, sažetak i ključne riječi rada na engleskom jeziku (headline, summary, key words).

Sažetak rada treba sadržavati opći prikaz teme rada iz kojeg je vidljiva njegova svrha, metodologiju rada, rezultate istraživanja ako je bilo provedeno i zaključak.

Ključne riječi sadrže pojmove i izraze važne za brzu identifikaciju i klasifikaciju sadržaja rada. Treba voditi računa da to budu relevantni pojmovi za obrađenu temu te da ne budu opće i preširoke, ali ni preuske naravi opisani s previše riječi.

Napomene (fusnote, footnote)

Napomene u radu navode se u obliku fusnote na dnu stranice, kontinuirano od početka do kraja rada. U pravilu upućuju na korištene izvore, pružaju dodatne informacije i objašnjavajućeg su značenja. Navode se ujednačeno za sve izvore.

Naputak za citiranje

 • Ako je riječ o knjizi:

Matić, T.: Kako pribaviti i koristiti elektronički potpis, Narodne novine, Zagreb, 2010.

 • Ako je riječ o knjizi s više autora koja ima urednika:

Turković, K. et. al.;  Turković, K., Maršavelski A. (ur.):  Komentar Kaznenog zakona, Narodne novine, Zagreb, 2013.

 • Ako je riječ o članku:

Petrić, A.: Agentski temeljeno elektroničko poslovanje, dostupno na https://bib.irb.hr/datoteka/332127.Petric_Ana_-_Agentski_temeljeno_elektronicko_poslovanje.pdf, str. 1.- – 10., (datum pristupa)

 • Ako je riječ o članku u časopisu:

Barbić, J.: Ugovor o konzorciju za izvođenje radova, Pravo u gospodarstvu, br. 5, 2016., str. 985 – 1040., str. 987.

 • Ako je riječ o navođenom članku u elektroničkom časopisu:

Bayamloglu, E.: Intelligent Agents and Their Legal Status, Ankarabarreview, br. 2008/1, Ankara, 2008. str. 46 –- 54, dostupno na http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/AnkaraBarReview/tekmakale/2008-1/8.pdf,  (datum pristupa)

 • Ako je riječ o web-adresi:

Global Issues. Social, Political, Economic and Environmental Issues That Affect Us All: Corruption (online). Dostupno na: http://www.globalissues.org/article/590/corruption (datum pristupa)

 • Ako je riječ o zakonu ili pravnom izvoru (izvor u kojem je objavljen prvi put i naknadne izmjene i dopune):
  • Zakon o elektroničkoj trgovini – Narodne novine br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14.
  • Zakon o elektroničkoj trgovini – NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14.

- moguće je koristiti se kraticama za navođenje zakona ali je poželjno pri prvom navođenju zakona staviti puni naziv, te oznaku za korištenje kraticom, npr. »dalje u tekstu: ZOO«).

 

 

Uredništvo

Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2019. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176